Publications (Google Scholar Profile)

Conditional Adversarial Generative Flow for Controllable Image Synthesis
Rui Liu, Yu Liu, Xinyu Gong, Xiaogang Wang, Hongsheng Li.
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2019).

Discrete factorization machines for fast feature-based recommendation
Han Liu, Xiangnan He, Fuli Feng, Liqiang Nie, Rui Liu, Hanwang Zhang.
The 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2018).

Discrete content-aware matrix factorization [poster]
Defu Lian, Rui Liu, Yong Ge, Kai Zheng, Xing Xie, Longbing Cao.
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD 2017, Oral).

Unsupervised Cross-modal Hashing with Soft Constraint
Yuxuan Zhou, Yaoxian Li, Rui Liu, Lingyun Hao, Yuanliang Sun.
18th Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM 2017).